Уведомление за поверителност

I. За нас:
Настоящият уебсайт за електронна търговия се поддържа и управлява от ЕТ Симов Комерс, с ЕИК: 030218535. Ние сме ангажирани със сигурността на личните данни и правата на всички ползватели и клиенти на www.autosock.bg (Субекти на лични данни). Уважаваме предоставените им права по силата на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („Регламента“) и Закона за защита на личните данни, както и стриктно съблюдаваме задълженията, които са в сила по отношение на ЕТ Симов Комерс, като администратор на лични данни („Администратор“).
II. Какви Ваши лични данни събираме?
Ние спазваме всички принципи, изрично въведени в чл. 5 от Регламента. Личните данни, които обработваме са подходящи, свързани със и ограничени във връзка с целите, за които ги събираме. Винаги свеждаме личните данни до минимум. Ползвателите на уебсайта – електронен магазин www.autosock.bg, на доброволен принцип, могат да предоставят на Администратора следните свои лични данни:
III. Защо събираме Вашите лични данни в раздел „Контакти“ и при извършване на поръчка?
Администраторът обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване, за да може да предоставим исканата от Вас информация/да осигурим желаното от Вас съдействие, което може да бъде от различно естество. Достъп до Вашите лични данни, предоставени чрез контактната ни форма има само и единствено Администратора, тъй като същият е пряко ангажиран да отговори на запитванията.
Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас, включително относно цени, промоции, нови продукти и др. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на търговски съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете, ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).
Личните данни, които събираме при извършване на поръчка, са предназначени единствено за изпълнение на поръчката (извършване на доставката).
Целите на обработване могат да се обобщят както следва:
Сключване на договор за продажба от разстояние;
Администриране на Вашите поръчки;
Доставка на Вашите поръчки;
Статистически цели, обосновани на нашия легитимен интерес.
Личните Ви данни се достъпват от съвсем ограничен кръг служители, които ги използват само и единствено за горепосочените цели и в изпълнение на служебните си задължения. Личните Ви данни се съхраняват на електронен носител, като сме въвели технически редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Една от техническите мерки е използването на SSL сертификат (Secure Socket Layer) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между уебсайта ни и браузъра (Субектите на лични данни). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.
IV. Използваме ли бисквитки/“cookies”?
Да, използваме бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство.
Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет. Използваме реномирани доставчици на въшни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана.
Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използваме следните външни услуги: Google Analytics; Google Remarketing Tag (Google Tag Manager). Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg
Използваме т.нар. „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на целеви реклами (срещу които може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).
Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване.
V. На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. б) от Общия регламент за защита на личните данни, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
VI. С кого споделяме Вашите лични данни?
Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните получатели:
Google Inc. (за статистически цели и индивидуализиране на съдържанието;
С куриерски компании – български дружества (за целите на доставка на поръчаните от ползвателите стоки)
Договорните отношения с посочените дружества гарантират ограничаване на целите до посочените по-горе. Тези категории обработващи лични данни са поели ангажимент за осигуряване на необходимото ниво на защита на личните данни, като Регламентът въвежда и редица изисквания спрямо тях.
VII. За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни?
Вашите лични данни, получени за целите на извършване на доставка на поръчаните от Вас стоки, ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, считано от датата на получаването им.
Моля, имайте предвид, че определени лични данни могат да бъдат съхранени за по-дълъг период, когато законово задължение спрямо Администратора изисква съхраняването на документи, съдържащ лични данни, за по-дълъг период – напр. фактури.
VIII. Какви права относно личните данни имате и как може да ги упражните?
Като субект на личните данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обрабтоването, право на преносимост, както и с правото да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5).
Ние от autosock.bg винаги ще съдействаме да упражните всяко от гореизброените права, произтичащи от Регламента и от други приложими разпоредби на правото в областта на защитата на личните данни.
Ако имате нужда от допълнително разясняване, или желаете да упражните правата, моля свържете се с Администратора на e-mail: info@autosock.bg, или на физически адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №51.
IX. Промяна на Уведомлението за поверителност
Администраторът на лични данни – ЕТ Симов Комерс си запазва правото да променя и актуализира настоящото Уведомление по всяко време. В случай, че бъдат направени значими промени в настоящото Уведомление, Администраторът ще положи усилия, за да Ви информира относно промяната.